Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh

Giới thiệu chung Thường trực HĐND tỉnh  
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh

Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của HĐND; phối hợp với UBND trong việc chuẩn bị kỳ họp của HĐND. Đôn đốc, kiểm tra UBND cùng cấp và các cơ quan Nhà nước khác ở địa phương thực hiện các Nghị quyết của HĐND. Giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương;

 

            Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; xem xét kết quả giám sát của các Ban HĐND khi cần thiết và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND; tổng hợp chất vấn của đại biểu HĐND để báo cáo HĐND. Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra tình hình giải quyết, kiến nghị, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của  nhân dân để báo các tại kỳ họp của HĐND;

 

            Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực HĐND cấp dưới trực tiếp. Trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo đề nghị của UBMTTQVN cùng cấp hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND. Phối hợp với UBND quyết định việc đưa ra HĐND hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND theo đề nghị của Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp;

 

            Báo cáo hoạt động của HĐND cấp tỉnh lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban thường trực UBMTTQVN cùng cấp. Mỗi năm hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp về hoạt động của Hội đồng nhân dân.