Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ, quyền hạn các Ban HĐND tỉnh

Giới thiệu chung Các Ban HĐND tỉnh  
Nhiệm vụ, quyền hạn các Ban HĐND tỉnh

Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của HĐND. Thẩm tra các báo cáo, đề án do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công. Giúp HĐND giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp;

 

            Trong khi thi hành nhiêm vụ, các Ban của HĐND có quyền yêu cầu UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các Ban của HĐND; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân khi cần thiết.

 

thanh vien ban hoi dong (1).doc 

Tin liên quan