Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về giao tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017

Nghị quyết về giao tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017