Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nghị quyết về các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng                   dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam