Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Văn bản Quy phạm pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Ngày 3/12/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký lệnh số 32/2012/L-CTN công bố Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đã được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 23/11/2012. Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 để cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và nhân dân đóng góp ý kiến.
Phòng Thông tin Dân nguyện