Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Văn bản Quy phạm pháp luật Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Hướng dẫn Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Thực hiện Chỉ thị số 51- CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVvà đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, ngày 20/1, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử.