Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi 2013

Văn bản Quy phạm pháp luật Hiến pháp, Luật  
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi 2013
Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. 
Phòng Thông tin Dân nguyện