Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII

Trả lời kiến nghị cử tri  
Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII
Phòng Thông tin - Dân nguyện