Skip Ribbon Commands
Skip to main content

- Nghị quyết về phương án, kế hoạch trả nợ vốn vay và bố trí vốn đối ứng Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việ...

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Nhiệm kỳ 2016 -2021 ) Nghị quyết kỳ họp 11 (kỳ họp thường lệ)  
- Nghị quyết về phương án, kế hoạch trả nợ vốn vay và bố trí vốn đối ứng Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (phần bổ sung dự án )